Regulamin

Artykuł 1

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

1. Sprzedający– Plusverba Piotr Kołodziejczak., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Moszyńskiego 32 (30-698 Kraków), NIP 775 220 59 84, REGON 016283646.

2. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Plusverba Piotr Kołodziejczak.

3. Sklep internetowy/Sklep– internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem fruve.pl.

4. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.

5. Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

6. Konto Klienta– udostępniona przez Sprzedającego Klientowi przestrzeń w Sklepie internetowym, za pomocą której Klient wprowadza dane do Sklepu internetowego i administruje wprowadzonymi danymi.

7. Login– oznaczenie Klienta (ciąg znaków) określone przez Klienta w chwili tworzenia Konta Klienta, umożliwiający późniejszą jego identyfikację.

8. Hasło– ciąg znaków wybranych przez Klienta, który powinien składać się z co najmniej 6 znaków umożliwiający logowanie się do Konta Klienta.

9. Usługi– wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

10. Punkt Odbioru– miejsce, w których odebrać można zamówienie zrealizowane przez Sprzedającego, prowadzone przez Sprzedającego lub przez osoby trzecie współpracujące ze Sprzedającym.

Artykuł 2

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień na produkty, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione produkty, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Artykuł 3

Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Sklepu internetowego

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.

2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług.

Artykuł 4

Postanowienia ogólne

1. Klient może bezpłatnie pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.

2. Klientowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

3. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

a) korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem:

fruve.pl/strona/kontakt

b) kierując korespondencję na adres: Fruve, ul. Moszyńskiego 32, 30-698 Kraków

c) wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@fruve.pl

Artykuł 5

Produkty oraz ceny oraz główne cechy świadczenia Sprzedającego

1. Wszystkie ceny i opisy produktów umieszczane są na stronie internetowej sklepu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia przez Klienta i zależą od wyboru sposobu dostawy oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia, na który składają się cena produktów oraz koszty dostawy, wskazany jest przed złożeniem zamówienia.

4. Informacje o produktach umieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sprzedający może prowadzić akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

6. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

Artykuł 6

Konto Klienta

1. Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane przez Klientów posiadających Konto Klienta lub nieposiadających Konta Klienta.

2. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.

3. W celu założenia Konta Klienta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony w zakładce „Rejestracja” poprzez wpisanie swojego adresu e-mail, wprowadzenie wymyślonego przez siebie hasła oraz jego ponowne wprowadzenie, zaakceptowanie regulaminu Sklepu internetowego.

4. Rejestrując się klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Wprowadzenie innych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym nie jest wymagane do utworzenia Konta Klienta.

6. Klient otrzyma e-mail na podany w trakcie rejestracji adres e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji i dokonanie aktywacji konta. W celu aktywacji Konta Klienta powinien kliknąć na przesłany adres internetowy. W wypadku, w którym adres nie działa należy go skopiować i wkleić w pole adresu przeglądarki. Następnie zostanie przeniesiony na stronę serwisu zawierającą informację potwierdzającą aktywację Konta.

7. Zakazane jest udostępnianie przez Klienta hasła dostępu osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia udostępnienia hasła osobom trzecim Klient może utracić dostęp do Konta Klienta.

8. Klient, który chciałby usunąć Konto Klienta ze Sklepu internetowego, powinien przesłać na adres pomoc@fruve.pl żądanie usunięcia Konta Klienta, posługując się adresem e-mail podanym w trakcie zakładania Konta Klienta.

9. Nieużywane konto Klienta zostanie usunięte przez Sprzedającego po upływie 1 roku od ostatniej aktywności na koncie Klienta.

10. Konto Klienta może zostać zablokowane lub usunięte przez Sprzedającego w przypadku, w którym uzna działanie Klienta w ramach Sklepu internetowego za sprzeczne z dobrymi obyczajami, wpływające negatywnie na wizerunek Sprzedającego, Sklepu internetowego lub ich renomę, a także w sytuacji, w której działania takie byłyby szkodliwe dla Sklepu internetowego oraz w sytuacji jeżeli działania takie naruszałyby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

11. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem z Klientem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną w trybie natychmiastowym.

12. Klient, którego Konto zostało przez Sprzedającego zablokowane lub usunięte, może założyć nowe Konto wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

Artykuł 7

Składanie zamówień

1. Informacje o produktach oraz usługach dostępnych w ofercie Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien dodać wybrany(e) produkt(y) do koszyka, a następnie sfinalizować zamówienie, klikając polecenie „Zamawiam”. Z poziomu koszyka Klient może też przejść do dalszych zakupów po wyborze polecenia „Kontynuuj zakupy”.

3. W kolejnym kroku Klient może zalogować się na Konto Klienta, a jeżeli nie posiada Konta Klienta, może dokonać rejestracji i następnie zalogować się na Konto Klienta. Klient może też dokonać zakupu bez rejestracji, podając jednorazowo dane potrzebne do realizacji zamówienia: kraj, kod pocztowy i adres e-mail, oraz wybierając sposób dostawy i opcję płatności. W następnym kroku należy podać dalsze dane wymagane do dostawy: imię i nazwisko oraz numer telefonu, a w przypadku wybrania sposobu dostawy pod wskazany adres, także adres do doreczenia. Klient składa zamówienie jako konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Klient, który chce dokonać zakupu jako firma, powinien zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie w rozwiniętych polach podać nazwę firmy, adres, (ulicę, numer domu/lokalu, miasto i kraj) oraz numer NIP. Klinet może też wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Fruve.pl jego danych osobowych w celach marketingowych. Następnie w celu finalizacji zamówienia Klient powinien kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Jeżeli Klient wybrał opcję płatności z góry, to zostanie przekierowany na bezpieczną stronę dostawcy usług płatności. Powinien tam zaznaczyć najdogodniejszy dla siebie sposób zapłaty udostępniany przez jego bank oraz zrealizować płatność.

4. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sprzedającego po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta. Wiadomość Sprzedającego, o której mowa w poprzednim zdaniu stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Klient powinien utrwalić i zachować powyższą wiadomość e-mail.

5. Po opłaceniu zamówienia z góry lub zatwierdzeniu zamówienia za pobraniem (przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”) wyświetli się strona z podziękowaniem na transakcję i podsumowaniem zamówienia.

6. Sprzedający może wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby sztuk danego towaru objętej jednym zamówieniem. Informacja o maksymalnej liczbie produktów danego towaru objętych jednym zamówieniem umieszczona będzie na stronie zawierającej informacje o danym produkcie.

7. W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez Klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – wysyłając informację na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8. W powyżej wskazanej sytuacji Klient może anulować zamówienie. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony przedmiot z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami zawartymi w art. 14 niniejszego Regulaminu.

9. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 21 dni roboczych.

10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

Artykuł 8

Zmiana zamówienia

1. Do momentu wysłania przez Sprzedającego przedmiotu zamówienia do Klienta, Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, w przypadku w którym zapłata nastąpiła z góry, zwrot ceny nastąpi na zasadach wskazanych w art. 14 niniejszego Regulaminu.

2. Aktualny status zamówienia widoczny jest w najnowszej wiadomości e-mail od fruve.pl.

3. Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na Stronach sklepu internetowego w zakładce „kontakt” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość ze wskazaniem numeru zamówienia oraz treści zmiany na adres sklep@fruve.pl.

4. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Artykuł 9

Formy płatności

1. Jeżeli przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski, Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

a) poprzez płatność online, kartą płatniczą lub kodem BLIK, dokonywaną za pośrednictem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedającego – przed odbiorem przedmiotu zamówienia;

b) gotówką lub kartą płatniczą– podczas odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku dostarczenia go przez Kuriera za pobraniem;

2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu, przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego dokonania płatności. W przypadku zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego T-pay.

Artykuł 10

Rabaty

1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego.

2. Klient może skorzystać z kodu do końca okresu ważności danego kodu. Klient informowany jest o terminie ważności kodu w momencie udostępnienia mu danego kodu przez Sprzedającego lub poprzez umieszczenie informacji o terminie ważności na kuponie zawierającym numer kodu. Skorzystanie z kodu jest niemożliwe po upływie daty ważności danego kodu rabatowego.

3. Kody rabatowy nie może być łączony z innym kodem rabatowym, o ile regulamin danej promocji dotyczącej innych kodów rabatowych nie stanowi inaczej.

Artykuł 11

Dostawa

1. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem lub firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego pod wskazany przez Klienta adres, do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.

2. W przypadku dostarczania przedmiotu zamówienia poza granicami Polski odbywa się ono za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

Artykuł 12

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Konsument, który dokonał zakupu towarów lub zamówienia usług w Sklepie internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 poniżej), w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Dla zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu i wysłać skan oświadczenia na adres e-mail sklep@fruve.pl, podając w tytule numer zamówienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu Sprzedającemu w stanie nie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonowania. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Klient powinien dokonać zwrotu Sprzedającemu produktu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot należności nastąpi na zasadach określonych w art. 14 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.

7. Klient może zwrócić produkt poprzez odesłanie go na adres Sprzedającego (na własny koszt).

Artykuł 13

Reklamacje

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.

2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient, który nabył produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą może złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Klient zapłacił za dany towar.

Artykuł 14

Zwrot należności

1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:

a) odstąpienia przez Klienta od umowy,

b) anulowania opłaconego z góry zamówienia lub jego części,

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta.

3. W przypadku gdy zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy, Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.

4. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie dokonania zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go przez Sprzedającego nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu lub wskaże błędny numer rachunku, dane adresowe lub dane imienne.

5. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.

Artykuł 15

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Plusverba Piotr Kołodziejczak., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Moszyńskiego 32 (30-698 Kraków), NIP 775 220 59 84, REGON 016283646.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie zakładania Konta Klienta.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klient może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta, na stronie „Panel klienta”.

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

Artykuł 16

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)o prawach konsumenta.

2. Sklep internetowy może wykorzystywać do pewnych funkcji pliki cookie. Klient zostaje o tym poinformowany w pierwszym przypadku wykorzystania plików cookie w związku z usługą Sklepu internetowego i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Klienta, identyfikujące Klienta w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookie nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Klienta, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, ani nie zmieniają ustawień komputera. Pliki cookie działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również oddana pod rozstrzygnięcie w drodze postępowania polubownego.

4. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminy wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Dla zamówień będących w trakcie realizacji obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje do umów zawartych po 1 listopada 2019 r.

Załącznik nr 2

……………………………………

miejscowość, data

……………………………………

imię i nazwisko (nazwa) Klienta

……………………………………

adres zamieszkania (siedziby)

……………………………………

Telefon kontaktowy

……………………………………

adres e-mail

FORMULARZ REKLAMACJI

NAZWA PRODUKTU ORAZ SYMBOL PODANY NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA METCE

……………………………………

NUMER ZAMÓWIENIA

……………………………………

ROZMIAR

……………………………………

OPIS USZKODZENIA

……………………………………

DATA ZAUWAŻENIA USZKODZENIA

……………………………………

ŻĄDANIE KLIENTA

Klient (właściwe zaznaczyć):

1. wnosi o usunięcie wady, lub

2. wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub

3. wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub

4. odstępuje od umowy – o ile wada jest istotna (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

DANE DO ZWROTU NALEŻNOŚCI

KWOTA ZWROTU (PLN)

……………………………………

DANE DO PRZELEWU (nr rachunku, imię i nazwisko, adres)

……………………………………

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie przesyłając ją na adres Sprzedającego: Fruve, ul. Moszyńskiego 32, 30-698 Kraków. Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.

…………………………………

data i podpis Klienta

Klient, który nabył produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą może złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Klient zapłacił za dany towar.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl